OÜ Vitrecon austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldame, kuidas OÜ Vitrecon töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie ruume  või veebilehte.

1. Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.

2.Millistel eesmärkidel me kliendi isikuandmeid kogume ja töötleme? 
Kogume isikuandmeid, mida klient või tema esindaja on meile ise edastanud kas e-posti, telefoni, veebilehe teel või meiega toimunud kohtumisel. 
Vitrecon töötleb kliendi või tema esindaja isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendirahulolu-uuringute läbiviimine Vitreconi õigustatud huvi alusel, tingimusel, et klient ei ole keelanud endale kliendirahuloluuuringute saatmise

3. Milliseid andmeid me klientidelt kogume? 

Eelnevalt loetletud eesmärkidel töötleb Vitrecon järgmiseid andmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Objekti asukoht  
 • Isikukood 

4. Vitreconi koduleht ja teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega

Vitreconi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil. Kodulehe kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kontakttelefon
 • E-posti aadress
 • Objekti asukoht

Vitreconi veebileht võib sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Vitrecon ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub Teie enda vastutusel.

Te võite Vitreconiga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanali kaudu. Näiteks võite saata Vitreconile sõnumi või postitada teate meie Facebook´i kanali  kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, objekti asukohta, telefoninumbrit  või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks.

Kui postitate teate Vitreconi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

5. Isikuandmete töötlemine Vitreconi tööle kandideerides.

Kui kandideerite Vitreconi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Vitreconile avaldatud andmeid. Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.
Vitreconi kodulehelt kandideerimise vormi kaudu kandideerimisel töötleb Vitrecon Teie poolt avaldatud järgmised andmed:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kontakttelefon
 • E-Posti aadress
 • Aadress  (ei ole kohustuslik)
 • Andmed hariduse ja täiendkoolituste kohta  (ei ole kohustuslik)
 • Andmed töökogemise kohta  (ei ole kohustuslik)
 • Keelteoskus  (ei ole kohustuslik)
 • B-kategooria  juhiloa olemasolu
 • Soovitud ametikoht
 • Soovitav töötasu  (ei ole kohustuslik)
 • Soovitajad (ei ole kohustuslik)
Kandidaadi andmetega saavad Vitreconis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Vitreconi volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Vitrecon töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust vabale ametikohale. Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Vitrecon töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Vitreconi töötajate isikuandmete töötlemise tingimustes.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.


6. Turvakaamerate kasutamine.

Kasutame Vitreconi tootmisruumides turvakaameraid, et tagada oma töötajate, klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie tootmisruume, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Vitreconi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate märgistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Vitreconi õigustatud huvi töötajate, klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt ühe kuu jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Vitreconi töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. 

7. Isikuandmete edastamine
Edastame isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks, eelkõige kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks (nt. alltöövõtjad).  

Lisaks on meil kohustus edastada isikuandmed sellistele kolmandatele isikutele (nt maksuhaldur  või muud ametiisikud, kohus), kellele andmete avaldamiskohustus tuleneb seadusest.

8. Isikuandmete säilitamise aeg

 Säilitame Teie isikuandmeid üksnes niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või meie õigustatud huvist (sh oma õiguste kaitsmise eesmärgil), nt Teiega sõlmitud lepingute puhul säilitame Teie isikuandmeid vähemalt kuni lepingust tulenevate nõuete aegumise tähtaja lõpuni. Üldjuhul säilitame andmeid 5 aastat, kui õigusaktidest ei tulene pikemat säilitamise kohustust. 

Isikuandmete säilitamise tähtaja puhul järgime õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja piiranguid, näiteks raamatupidamise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitame 7 aastat.

9. Teie õigused seoses oma isikuandmetega.

Teil on õigus:

 • taotleda juurdepääsu Teie kohta käivatele isikuandmetele;
 • nõuda andmete parandamist;
 • nõuda andmete kustutamist;
 • piirata isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; - nõusoleku tagasivõtmisele;
 • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Juhul, kui soovite oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus, pöörduge palun vastava taotlusega meie poole ülal märgitud kontaktidel. Vältimaks Teie andmete ja õiguste väärkasutust, palume võimalusel edastada taotlus digitaalselt allkirjastatud või meie asukohas isiklikult allkirjastatud vormis. Vastame Teie taotlusele mõistliku aja jooksul.

10. Tingimuste muutmine. OÜ Vitrecon võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel www.vitrecon.ee